Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 27. oktober 2017
&nsbp;

Noen foreløpige hovedsynspunkter og vurderinger fra KA på høringsnotat om ny lov for tros- og livssynssamfunn

Mange medlemmer spør KA om hvilke områder det er viktig at det rettes særlig oppmerksomhet på når det nå skal skrives høringssvar. Nedenfor følger noen momenter KA mener er sentrale i utkastet til ny trossamfunnslov.

Les mer.

 

– Vær visjonær når fellesråd skal slås sammen!

– Det er viktig å ha noen visjoner for kirken når kirkelige fellesråd skal slås sammen. Ikke bare gjør ting riktig, men tilfør kirken noe bedre, utfordret Øystein Dahle i KA på kurs for kirkelige fellesnemnder. Nærmere 1300 årsverk i den lokale kirken berøres av virksomhetsoverdragelse i forbindelse med sammenslåing av norske kommuner.

Les mer.

 

Vil du være ledsager til Israel og Palestina?

OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritetsprogram som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator.

Søknadsfrist for er 29. oktober 2017.

Les mer.

 

KA etterlyser bevaringsprogram for kirkene

I høstens arbeid med statsbudsjettet ber KA om at tiltak for en forsterket strategi for kirkebygg følges opp.

Les mer.

 

Lønnsjustering for ledere

Vi minner om at ansatte som er plassert i HTAs kapittel 3.4, i hovedsak kirkeverger og andre øverste ledere/ledergruppe, ikke vil få automatiske lønnsjusteringer som følge av det sentrale lønnsoppgjøret. Lønnsvurdering for disse må foretas av arbeidsgiver lokalt iht. bestemmelsene i HTA og lederavtale. For kirkevergen er det fellesrådet som har ansvar for dette. Vi viser til rundskriv 2/2015 for nærmere beskrivelse av prosessen. Husk at også lønnsjustering for eventuelle ansatte i kapittel 5 skal forhandles lokalt – for disse er det daglig leder som har ansvaret.

 

Lokale forhandlinger 2017

Nå er det innspurt i de lokale lønnsforhandlingene. Fristen er 1. november.

Her finnes en oversikt over gangen i de lokale forhandlingene.

 

Bedre veileder for bruk av «Funksjon» i fellesrådsregnskap

Aktiviteten i kirkelige fellesråd blir regnskapsført på fire hovedområder med følgende «funksjoner»:  ADM, KIRKE, GRAVPLASS og ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET.

Kulturdepartementet (KUD) har nedsatt en arbeidsgruppe med siktemål å få på plass en bedre veileder om bruk av funksjoner i fellesrådsregnskap. I arbeidsgruppen er det med representanter fra fellesråd som kjenner de praktiske problemstillinger. I tillegg er KA representert, samt at Statistisk Sentralbyrå og KUD deltar.

Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte. Det ble da identifisert flere områder hvor det er rom for ulike tolkninger og hvor det er ulik praksis. Gruppen skal jobbe videre med å komme fram til mer entydig forståelse om bruk av de ulike funksjonene. Målsettingen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av november. Innen årets slutt skal det foreligge en utvidet og forbedret veilder for bruk av funksjoner i fellesrådsregnskap, slik at denne kan legges til grunn for regnskapsføringen i 2018.

Bruk av funksjoner i regnskapet har hatt altfor lite oppmerksomhet, og det er behov for å ha økt fokus på dette. Vi erfarer at det er økende interesse for hvilke områder/formål fellesrådets midler blir brukt på, og da spesielt knyttet til gravplass. Bruk av funksjoner vil derfor bli viet utvidet  oppmerksomhet på KAs regnskapskurs i slutten av november (se nedenfor). Det vil bli informert om de foreløpige resultatene av gruppens arbeid på disse kursene.

 

Ikke gå glipp av årets regnskapskurs!

Følgende av KAs kurs har påmeldingsfrist i dag, fredag 27. oktober:

  • Innføringskurs i kirkeregnskap (Oslo 28. november)
  • Regnskapsavslutning og årsoppgjør (Oslo 29. oktober)

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å kombinere disse kursene og dersom du deltar på begge, får du rabattert deltakeravgift.

Du kan lese mer om begge kurs og melde det på her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .