Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 27. juni 2013
Nytt fra KA uke 26

Tariffoppgjøret kan iverksettes

Tariffoppgjøret som ble forhandlet tidligere denne måneden er nå vedtatt av KAs styre og godkjent av alle arbeidstakerorganisasjonene. Det kan derfor iverksettes. Vi viser i den sammenheng til vårt rundskriv 05/13 av 25.06.2013.

Særavtale for barnehager

Særavtalen for barnehager og skolefritidsordninger utløper 30.06.2013, jf. også rundskriv 11/2012. Bakgrunnen for den korte virkningstiden er at den tilsvarende avtalen hos KS utløper samtidig, og at det kunne blir aktuelt å følge opp endringer der. For KS er imidlertid forhandlingene satt på pause til over sommeren. På den bakgrunn er det enighet mellom partene på KA-området om at nåværende avtale gjelder frem til det foreligger ny avtale. Vi kommer tilbake med mer informasjon over sommeren. 

Invitasjon til å søke om deltakelse på tverrfaglig prostibaserte kurs i trosopplæring

Kurset «Tverrfaglig samarbeid i trosopplæringen» er et nytt videreutdanningskurs som retter seg mot prostier som er i driftsfasen av trosopplæringsreformen. Målgruppen er kateketer, trosopplæringsmedarbeidere og prester. Kurset gir 10 studiepoeng. Kirkeverger og prost må i fellesskap søke om deltakelse på prostiets vegne. I 2014 er det plass til 3-4 prostier. Søknadsfrist er 1. september. Kurset arrangeres av Misjonshøgskolen på oppdrag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Bispemøtet, KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Kirkelig undervisningsforbund (tidl. Kateketforeningen), Kirkerådet og Presteforeningen.

Les mer her.

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

På kurset blir det en gjennomgang av regelverk som gjelder for lønnsinnberetning og skatt, og grensene mellom hva som er skattepliktig og skattefri godtgjørelse. Herunder reise-/kostgodtgjørelser og grensene mellom privatreiser, arbeidsreiser og yrkesreiser. I tillegg vil det bli gjennomgang av skattereglene for elektroniske kommunikasjonstjenester, samt reglene for gaver og ulike naturalytelser som er relevant for vår sektor. Kurset blir i Oslo 24. september.

Les mer.

Mva-dag 2013

Det blir en gjennomgang av de grunnleggende bestemmelser knyttet til Mva og mva-kompensasjon på kurset, som holdes i Oslo 25. september. I tillegg vil aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd, og fortolkninger/uttalelser fra skatte-/avgiftsmyndighetene bli tatt opp.

Les mer.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på fra 14.-16. oktober 2013 og 24.-26. mars 2014, totalt 6 dager. 

Les mer.

Det sendes i disse dager ut en brosjyre om alle KAs kurs høsten 2013. Man kan også lese om KAs kurs på www.ka.no/kurs

Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli

Universitetsforlaget gir nå ut antologien «Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli». Antologien er en empirisk studie av tro og sorg etter 22. juli, og tar opp teorier knyttet til sekularisering, kulturell og religiøst mangfold, sivilreligion og forholdet mellom stat og kirke. KAs Bjarne Kjeldsen har skrevet artikkelen «Enhetskultur mot mangfold? 22. juli som utfordring for norsk gravferdspraksis».

Les mer om boken i Aftenpostens omtale.

FAGUS-seminar om plantebruk 22. august

Vår plantebruk er i endring, både når det gjelder estetikk og plantevalg. Sannsynligheten er stor for at en rekke grøntanleggsplanter vil bli forbudt å bruke. Hva kan vi bruke da, hvilke planter fra norsk natur er allerede i produksjon og hvilke kan vi produsere i framtida. Hva tenker befolkningen om å «ta naturen inni urbane strøk». Må andre skjøtselsmetoder til. Kommuner og forvaltere vil måtte stille andre krav til planleggernes plantekunnskap og planteskolene må dreie sin produksjon mot andre arter – her er utfordringer for alle!

Klikk her for informasjon og påmelding.

Konferanse hos Kirkelig Ressurssenter

Den 28. og 29. november 2013 arrangerer Kirkelig Ressurssenter sin årlige novemberkonferanse. I år samarbeider Ressurssenteret med Institutt for Sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Overskriften på konferansen er «Å romme det uutholdelige. Fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet».

Se invitasjon fra ressurssenteret her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.