Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 3. juli 2014
Nytt fra KA uke 27

 

Bruk rentekompensasjonsordningen!

I årets statsbudsjett er det satt av midler til rentekompensasjon for tiltak på kirkebygg på inntil 500 millioner kroner. Selv om vi vet at behovet er stort, er det etter første halvår bare søkt og tildelt støtte til tiltak for 90 millioner kroner. Ordningen gir støtte til større og mindre reparasjoner, restaurering og sikringstiltak. KA oppfordrer alle kirkeeiere til å se etter muligheter for å utnytte ordningen i siste halvår. Du kan lese mer om ordningen her.


Kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser


29.-30.10. 2014 arrangerer KA og Grette Advokatkontor et kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser. Formålet er å bevisstgjøre fellesrådene på deres ansvar som eiendomsforvaltere og forbedre organiseringen av bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Dag 1 omhandler valg av entreprisemodell og kontraktsform, forundersøkelser og prosjektering, gjennomføring av byggeprosjekt inkl. overtagelse og mangelshåndtering. Dag 2 går gjennom hva som defineres som en enkeltanskaffelse i regelverket, loven om offentlige anskaffelser, råd for valg av anskaffelsesmetode og forskjellige anskaffelsestyper. Det fokuseres også på hvordan fellesrådene kan benytte ordningen for rentekompensasjon. Det legges opp til bruk av konkrete eksempler fra rehabilitering av kirker. Vi ber alle interesserte sette av datoen. Vi kommer tilbake med muligheter for påmelding.

 

Lovendringer fra 1. juli

Flere endringer av lover tilknyttet det arbeidsrettslige området trådte i kraft 1. juli. Her følger en kort oppsummering av de viktigste endringene:

 

Ferieloven – ny ferie ved sykmelding samt overføring av ferie


Etter ferieloven § 9 (1) andre ledd har arbeidstaker som har blitt sykmeldt minst seks virkedager i ferien hatt rett til ny ferie. Etter HTA kapittel 1 § 7.1 har arbeidstaker slik rett etter fem virkedager. Loven er nå endret, slik at rett til ny ferie gjelder allerede etter første sykedag. HTA vil endres tilsvarende. Fremdeles vil det kreves legeerklæring, som skal fremsettes straks etter ferien.
Tidligere har det vært adgang til å utbetale ferie som ikke har kunnet avvikles som følge av sykdom eller foreldrepermisjon. Denne muligheten bortfaller nå, og all slik ferie skal overføres til påfølgende ferieår. Se Stortingets lovvedtak her.

 

Oppfølging av sykmeldte – endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven


I nyhetsbrevet uke 22 meldte vi at det sannsynligvis ville bli endringer i reglene om oppfølging av sykmeldte. Disse endringene er nå vedtatt og trådte i kraft 1. juli, jf. Stortingets lovvedtak her. Blant annet er det omfattende sanksjonsregimet som ble innført i 2011 fjernet, det er kun ved hel sykmelding at det må innkalles til dialogmøte 1, og det lettes på kravene til hvem som skal delta på dialogmøter.


Uravstemninger om Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen


Vi minner om to rundskriv som er gått ut denne uka (www.ka.no/rundskriv) vedrørende uravstemninger blant KAs medlemmer om hhv. Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Begge har frist onsdag 20. august kl 16. Det er viktig at det legges til rette for nødvendige vedtak i råd eller styre, eventuelt fullmakt til administrasjonen, slik at stemme kan avgis innen fristen.

 

God sommer:-)

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.